hu | en
Facebook Facebook

Bérletek

Hírlevél

Utaztatható előadások

utaztatható előadások

Vidéki táborok

vidéki táborok

Műsorfüzet

Kiadványaink

Panoráma

360 fokos panorámaképek

Társintézmények

Helytörténeti kör

Kiemelt támogatóink

Együttműködő partnerek

Médiapartnerek

Rólunk írták > Klebelsberg Kuno egykori kultuszminiszterről is megemlékezik a jubileumi Ötvösművészeti Biennále

Klebelsberg Kuno egykori kultuszminiszterről is megemlékezik a jubileumi Ötvösművészeti Biennále

Ötvenegy öt­vös­mű­vész ék­sze­re­it, plasz­ti­ká­it és ér­mé­it vo­nul­tat­ja fel a bu­da­pes­ti Klebelsberg Kultúrkúriában a csü­tör­tök es­te meg­nyílt ju­bi­le­u­mi Ötvösművészeti Biennále, amely Klebelsberg Kuno egy­ko­ri kul­tusz­mi­nisz­ter sze­mé­lyé­ről és mun­kás­sá­gá­ról is meg­em­lé­ke­zik.

Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) el­nö­ke kö­szön­tő­jé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy a mű­vé­szet­nek meg kell ta­lál­nia a ne­ga­tív és a po­zi­tív ér­zé­sek köz­ti egyen­súlyt. Nem elég ki­vá­ló al­ko­tó­nak len­ni, ka­riz­ma­ti­kus em­be­rek­re is szük­ség van - tet­te hoz­zá.

Felhívta a fi­gyel­met a X. Ötvösművészeti Biennále al­ko­tá­sa­it be­mu­ta­tó 184 ol­da­las ka­ta­ló­gus­ra, va­la­mint ar­ra, hogy két év múl­va ren­de­zik meg az Iparművészeti Szalont a Műcsarnokban és négy má­sik ki­ál­lí­tó­he­lyen. "A mű­vek vá­lo­ga­tá­sá­nál túl­súlyt kell biz­to­sí­ta­ni azok­nak az al­ko­tók­nak, akik az öröm­ér­ze­tet kel­te­nek és ar­ról szól­nak, hogy él­ni ér­de­mes" - han­goz­tat­ta az MMA el­nö­ke.

Simonffy Márta, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének el­nö­ke el­mond­ta, az öt­vös­mű­vé­sze­ti bi­en­ná­le nem­csak sa­ját mű­vé­sze­tük meg­mé­ret­te­té­sé­re ad le­he­tő­sé­get a ki­ál­lí­tó mű­vé­szek­nek, ha­nem se­gí­ti őket ab­ban is, hogy a szak­mai vi­szony­rend­szer­ben ké­pes le­gye­nek el­he­lyez­ni ön­ma­gu­kat. "A mű­vek­ben meg­je­le­nik az emó­ció, a gon­do­lat és a for­ma kéz­zel­fog­ha­tó­sá­ga" - tet­te hoz­zá.

Katona Katalin, az MMA tag­ja, a ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra az MTI-nek el­mond­ta: az 1996 óta meg­ren­de­zett Ötvösművészeti Biennále a leg­na­gyobb or­szá­gos ren­dez­vé­nye a kor­társ ma­gyar öt­vös­mű­vé­szet­nek. Az idei tár­la­ton a szak­ma "nagy öreg­jei" mel­lett fi­a­tal mű­vé­szek mun­kái is sze­re­pel­nek. Felhívta fi­gyel­met ar­ra is, hogy a tár­lat al­ko­tá­sai kö­zül Klebelsberg Kuno alak­ját és szel­le­mi­sé­get idé­zi meg J. Szalay Edit Palatáblától az ipo­dig cí­mű ék­szer­kol­lek­ci­ó­ja, va­la­mint Oláh Sándor Tükör tisz­te­let Klebelsberg Kunónak cí­mű mű­ve.

Mint el­mond­ta, a bi­en­ná­le idei tár­la­ta Klebelsberg Kuno mun­kás­sá­ga és sze­mé­lyi­sé­ge előtt tisz­te­leg. Beszélt ar­ról is, hogy a tár­lat lá­to­gat­ha­tó lesz a Kultúrkúriában ren­de­zen­dő Klebelsberg na­pok alatt.

A meg­nyi­tón szak­mai dí­ja­kat is át­ad­tak. Az MMA Tervezőművészeti Tagozatának kü­lön­dí­ját J. Szalay Edit ve­het­te át ék­szer kol­lek­ci­ó­já­ért. Az Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat kü­lön­dí­ját Kálmán László kap­ta Paraván I, Plasztika és Rétegek I. cí­mű mun­ká­i­ért, míg az Emberi Erőforrások Minisztériumának dí­ját Tóth Zoltán vet­te át nyak­ék kol­lek­ci­ó­já­ért. A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének el­is­me­ré­sé­vel Dávid Attila Norbertet ju­tal­maz­ták ék­sze­re­i­ért, míg a Szent Eligius-díjat meg­oszt­va kap­ta Oláh Sándor, va­la­mint Sor Júlia Fémjáték cí­mű plasz­ti­ká­já­ért.

Forrás:

Webrádió